Organizatorem zajęć jest firma Luka Sport z siedzibą w Krakowie, ul. Mysłakowskiego 9, BOK ul.
Kolna 2
2. Zajęcia pływackie prowadzone są w jednostkach 45-minutowych.
3. Uczestnicy zajęć zobowiązani się do posiadania czepka oraz stroju pływackiego.
4. Przed wejściem na pływalnię należy umyć ciało pod prysznicem.
5. Prowadzący zajęcia przejmują opiekę nad uczestnikami zajęć od momentu wejścia na platformę
pływalni.
6. Wejście na zajęcia odbywa się na podstawie ważnego karnetu imiennego wydanego przez firmę
Luka Sport.
7. Rzeczy wartościowe należy pozostawić w depozycie.
8. Dla dobra dzieci, Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek uzyskać zgodę lekarza na uczestnictwo
ich dzieci w zajęciach na pływalni.
9. Kurs opłacany jest z góry za całą edycję według aktualnie obowiązującego cennika firmy Luka
Sport.
10. Opłata za kurs nie podlega zwrotowi i nie może być przełożona na następną edycję.
11. W przypadku zgłoszonej (min. 1 dzień wcześniej) nieobecności na zajęciach możliwe jest
odrobienie zajęć. (Max 4. zajęć w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem Luka
Sport). Termin odrobienia zajęć nie może przekroczyć danej edycji.
Zgłoszenia nieobecności należy dokonać wyłącznie poprzez aplikację activenow służącej do
obsługi kursów pływania.
12. Opłatę za kolejną edycję należy uiścić najpóźniej na ostatnich zajęciach bieżącej edycji. Brak
wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie z listy uczestników kursu.
13. Rezygnacja z kursu pływania wiążąca się ze zwrotem kosztów za zajęcia może być spowodowana
tylko chorobą / kontuzją potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim. Aby ubiegać się o częściowy
zwrot za niewykorzystane zajęcia należy zgłosić ten fakt w formie pisemnej (pismo, mail).
Do zwrotu należna kwota to iloraz ilości zajęć pozostałych od dnia zgłoszenia w formie pisemnej
do końca edycji i stanowiąca 3⁄4 ceny jednych zajęć.
14. Zastrzega się możliwość zaproponowania innego terminu / zmiany terminu zajęć w sytuacji, gdy
grupa liczy mniej niż 3 osoby.
15. Uczestnik kursu, bądź jego Opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz bezpłatną publikację
zdjęć z wizerunkiem wykonanych podczas zajęć (w materiałach cyfrowych, drukowanych,
publikacjach prasowych, internecie, telewizji oraz w kanałach wideo publikowanych w
internecie) jednak wyłącznie na własny użytek LUKA SPORT, bądź też na potrzeby promocji lub
reklamy LUKA SPORT
16. Uczestnik kursu, bądź jego Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez firmę Luka Sport ( w zw. z art. 23 ust 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych osób. ) w
celach związanych z działalnością firmy lub promocji działalności prowadzonej przez firmę.
17. Uczestnik kursu, bądź jego Opiekunowie wyrażają zgodę na otrzymywanie publikacji i informacji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Luka Sport w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przesyłanych na adres
e-mail i/ lub numer telefonu przekazane firmie Luka Sport.