1. Organizatorem zajęć jest firma Luka Sport z siedzibą w Krakowie, ul. Mysłakowskiego 9, BOK ul. Kolna 2.
 2. Zajęcia pływackie prowadzone są w jednostkach 45-minutowych.
 3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania czepka oraz stroju pływackiego.
 4. Przed wejściem na pływalnię należy umyć ciało pod prysznicem.
 5. Prowadzący zajęcia przejmują opiekę nad uczestnikami zajęć od momentu wejścia na platformę pływalni.
 6. Wejście na zajęcia odbywa się na podstawie ważnego karnetu imiennego wydanego przez firmę Luka Sport.
 7. Rzeczy wartościowe należy pozostawić w depozycie.
 8. Dla dobra dzieci, rodzice/opiekunowie mają obowiązek uzyskać zgodę lekarza na uczestnictwo ich dzieci w zajęciach na pływalni.
 9. Kurs opłacany jest z góry za całą edycję według aktualnie obowiązującego cennika firmy Luka Sport.
 10. Opłata za kurs nie podlega zwrotowi i nie może być przełożona na następną edycję.
 11. W przypadku zgłoszonej nieobecności (minimum 1 dzień wcześniej) na zajęciach możliwe jest odrobienie zajęć w miarę wolnych miejsc (maksymalnie można odrobić 2 zajęcia z danej edycji kursu w wyznaczonym przez nas terminie. Termin odrobienia zajęć nie może przekroczyć danej edycji. Zgłoszenia nieobecności należy dokonać wyłącznie poprzez aplikację ActiveNow służącą do obsługi kursów pływania. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub w przypadku zgłoszeń po w/w terminie, takie zajęcia przepadają i nie będzie można ich odrobić.
 12. Opłatę za kolejną edycję należy uiścić najpóźniej przed pierwszymi zajęciami z danej edycji. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie z listy uczestników kursu.
 13. Rezygnacja z kursu pływania wiążąca się ze zwrotem kosztów za zajęcia może być spowodowana tylko chorobą / kontuzją potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim. Aby ubiegać się o częściowy zwrot za niewykorzystane zajęcia należy zgłosić ten fakt w formie pisemnej (pismo, mail). Do zwrotu należna kwota to iloraz ilości zajęć pozostałych od dnia zgłoszenia w formie pisemnej do końca edycji i stanowiąca 3/4 ceny jednych zajęć.
 14. Zastrzega się możliwość zaproponowania innego terminu / zmiany terminu zajęć w sytuacji, gdy grupa liczy mniej niż 3 osoby.
 15. Uczestnik kursu, bądź jego opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz bezpłatną publikację zdjęć z wizerunkiem wykonanych podczas zajęć (w materiałach cyfrowych, drukowanych, publikacjach prasowych, internecie, telewizji oraz w kanałach wideo publikowanych w internecie) jednak wyłącznie na własny użytek LUKA SPORT, bądź też na potrzeby promocji lub reklamy LUKA SPORT.
 16. Uczestnik kursu, bądź jego opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Luka Sport (w związku z art. 23 ust 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych osobowych) w celach związanych z działalnością firmy lub promocji działalności prowadzonej przez firmę.
 17. Uczestnik kursu, bądź jego opiekunowie wyrażają zgodę na otrzymywanie publikacji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Luka Sport w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przesyłanych na adres e-mail i/lub numer telefonu przekazane firmie Luka Sport.
 18. Zapisywanie się na kurs i jego opłacenie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu nauki i doskonalenia pływania oraz regulaminu pływalni.